Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai UAB "Multisportas" parduodamai įrangai, jei garantinio talono pastabose nenurodyta kitaip.

 • Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis;
 • Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu;
 • Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +8 iki +35˚C
 • Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų.
 • Transportavimo metu esant minusinei temperatūrai, prieš prietaisą įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 6 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.
 • Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 3 valandas.
 • Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.
 • Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.
 • Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita;
 • Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti.

Garantija netaikoma Produkto trūkumams ir jų galimoms pasekmėms, kurie atsirado dėl:

 • Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas.
 • Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: garantinis talonas ir pirkimo čekis (PVM sąskaita faktūra)     Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo.    
 • Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą.    
 • Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą).    
 • Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo.    
 • Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.